طراحی نشانه یکی از تخصصهای رایج و منحصر به فرد در طراحی‌های گرافیکی محسوب می‌شود و سابقه طراحی نشانه به زمانهای بسیار بسیار دور بر می‌گردد، آنجا که انسانهای اولیه برای انتقال مفاهیم مربوط به مثلا شکار در یک نقطه، علائمی‌را روی دیوار غارها ثبت می‌کردند و هر کجا آن علامت دیده میشد، مفهوم واحدی را به مخاطب و بیننده منتقل می‌نمود.