گاهی پوسترها  فقط جنبه تبلیغ دارند اما برخی از کمپانی‌ها به سختی روی آن کار می‌کنند تا آن تبلیغ به یک ابزار تبلیغاتی و قابل رقابت و موفق برای معرفی شرکت شان باشد