برخـی از خدمات واحد مطبوعات و مجلات عبارتنـد از :

  • ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ , ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺠﻼت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف
  •  اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ (PR)
  • ﻣﺬاﮐﺮه و ﺧﺮﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ
  • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﺎپ و درج آﮔﻬﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺠﻼت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

“ صدایمان را با چشم‌هایتان بشنوید! ”

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت مطبوعات و مجلات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻫﺪف ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻓﻀﺎي مطبوعات و مجلات ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .