سیستم‌های مدیریت اطلاعات (MIS) آیابرای چاپخانه‌داران کارایی دارند؟

چاپخانه ‌داران نمیتوانند به نرم‌‌افزارهای مربوط به برآورد هزینه‌ها و قیمت‌گذاری اعتماد کنند.
سیستم‌های مدیریت اطلاعات عمدتا برای برآورد هزینه‌ها و قیمت‌گذاری ، صورتحساب و کنترل انبار بوسیله‌ی جمع‌آوری اطلاعات فروشگاه راهی جدید را برای شرکت‌ها گشوده است. با این حال در دنیای واقعی چاپخانه‌داران باید در نهایت به استعدادهای خود برای صورتحساب مشتریان اعتماد کنند.

سیستم‌‌های مدیریت اطلاعات میتوانند به چاپخانه‌داران یاری برسانند تا دریابند هزینه‌ی عملیات چات چقدر می‌شود اما در انتهای روز زمانی که چاپخانه‌دار کار را آماده می‌کند باید چند فاکتور دیگر را در نظر بگیرد که هیچ نرم‌افزاری نمی‌تواند به آن فکر کند.
این فاکتورها می‌تواند شامل رکود اقتصادی، روابط یا قیمت واقعی بازار و حقایقی که چاپخانه‌داران با آن در روز زندگی می‌کنند ، باشد. چاپخانه‌داران استعداد خوبی در برآورد هزینه‌‌ها دارند. تجربه دارایی ارزشمندی است .این بدین معنا نیست که سیستم‌های مدیریت اطلاعات کارایی ندارند اما آنها هوش انسان را ندارند. اخبار تبلیغات