عناصر اصلی طراحی

هنر شکل متنوعی از خلاقیت همراه با شکل‌های بی شمار طراحی است. اما چند عنصر اساسی طراحی وجود دارد که شالوده را تشکیل می‌دهد. از مقاله ی زیر ببینیم چه چیزهایی هستند.

اگر باید هنر را توصیف کنید، چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ از آن جایی که هنر یک نمای زیبا و خلاق از احساسات و حالت اندیشه است، تنها می‌تواند یک تعریف مجازی داشته باشد. طراح‌های زیادی وجود دارد که شبیه شاخه‌های از این نمای دیداری است، به نام هنـــر. این طـــرح‌ها ترکیبی از شکل‌ها و رنگ‌های

گوناگون و دیگر الگــوهای فریبنــده است که لذت چشـــم را برمی‌انگیزد. این جایی است که عناصر اساسی طرح در اصل به «تصویر» تبدیل می‌شود. هنر با این عناصر از هنر پدید می‌آید و نتیجه ی آن‌ها است، که الگوها و گروه‌های گوناگونی از هنر در جهان درک می‌شود. به عنوان زبان اندیشه و روح در نظر گرفته می‌شود که از دید هر فرد، تفسیر گوناگونی دارد. در جهان معاصر، این عناصر هنر در طراحی داخلی به همراه طراحی گرافیک به کار می‌رود. در ادامه به این عناصر شگفت انگیز نگاهی می‌اندازیم.

عناصر طراحی

به درستی گفته شده است که «یک تصویر ارزش هزاران واژه را دارد»، و این جادوی هنر است. شکل‌ها و رنگ‌ها می‌توانند چیزهای را توضیح دهند که واژه‌ها نمی‌توانند. بنابراین آن‌ها را به بخش بسیار مهمی‌از زندگی مان تبدیل گرده است. در همه ی مراحل زندگی به هنر نیاز دارین، برای نمونه، در زندگی و کارمان. توضیح و درک گفتگوهای بسیار پیچیده را بسیار آسان می‌کند. بنابراین، طرح‌ها برای ساخت خانه‌ها و ادارات و زیبا کردن آن‌ها به کار می‌رود. و همه ی این‌ها بر پایه ی عناصر اساسی انجام می‌شود. برای ارائه ی یک اندیشه ی روشن تر، به اطلاعاتی درباره ی این عناصر اساسی طراحی داخلی نگاهی بیاندازیم.
فضا

نخستین عنصر اساسی مورد نیاز در هر شکلی از هنر یا آفرینش طرح، فضا است. فضا بخشی است که که برای آفرینش طرح مطلوب است. فضا از سه بعد اصلی تشکیل شده است، طول (درازا)، پهنا و بلندی، که دو بعد به طور هم زمان به کار می‌رود. برای افزایش فضا، با به کارگیری عناصر اساسی طراحی، «فریب عمق» را می‌توان به وجود آورد.
رنگ

رنگ‌ها بخش مهمی‌در هر طرح هستند، چون به طرح هویت و وجود می‌بخشند. رنگ‌های به کار رفته در هنر به بازتاب یا شکست نور محدود نمی‌شوند، اما رنگ‌های واقعی نقاشی هستند و سایه‌ها برای جذاب کردن طرح به کار می‌روند. برای ایجاد بخش‌های جداگانه ی طرح یا جذاب کردن همه ی بخش‌های هنری، سه گونه رنگ وجود دارد. اولین، دومین و سومین رنگ که تفاوت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد. به طور معمول، ترکیب به کار رفته کنتراست (هم سنجی) دارند تا طرح را جذاب کنند. یکی از زیر عنصرها که رنگ را دربرمی‌گیرد، «ارزش» است، که تفاوت میان روشنایی و تیرگی سایه را معین می‌کند.
خط

هنگامی‌که طرحی را شروع می‌کنیم، آغازی دارد که به عنوان نقطه شناخته می‌شود. سپس، این نقطه به خط می‌انجامد که به نام مسیر آن نقطــه توصیف می‌شود. خط‌ها با حرکت‌های پیوسته ی این نقطه‌ها ادامه می‌یابد که به آفــرینش شکل‌های گوناگونــی می‌انجامد که از این خط به وجود می‌آید. بسته به درازا (طول)، مسیر و ضخامت آن‌ها، خط‌ها به عنوان عناصر اساسی طرح گرافیکی هستند. شکل‌های گوناگونی از این خط‌ها وجود دارند و به این نام‌ها است: افقی، قطری (مورب)، عمودی، موج دار، موازی و زیگزاگ.
شکل

همان گونه که در بالا یادآوری شد، هر شکلی که در طرحی به وجود می‌آید، از یک خط آغاز می‌شود. شکل‌ها با رنگ نیز به وجود می‌آیند. ارزشی که در مفهوم دیداری شکل مطلوب تفاوتی را ایجاد می‌کند. یکی از مهم ترین اصول در این عنصر این است که شکلی که می‌آفرینید مانند طرح یا تصویر شما، «شکل مثبت» و فضای پیرامون این شکل «شکل منفی» نامیده می‌شود. هر دوی این‌ها به یکدیگر وابسته اند و بدون هم کامل نیستند.
شالوده

شالوده به عنوان حس اضافه ای توصیف می‌شود که به طرح داده شده می‌شود. معنی دقیق شالوده ویژگی فضایی هر جسم است مانند زبری، نرمی، سختی، کرک دار و مانند آن است. مانند اجسام واقعی، طرح نیز ویژگی فضایی دارد که طبیعت آن‌ها را توصیف می‌کنند (حس اضافه). این شالوده به کار می‌رود تا به کمک رنگ، ارزش، شکل‌ها و فضا، به طرح واقعیت داده و نمای ویژه ای را به آن بدهد. بنابراین، شالوده ی طرح در یک نقاشی درونی هنگامی‌تعیین می‌شود که این بخش از هنر آماده باشد.

با این عناصر اساسی طراحی، امیدواریم دریافته باشید که هنر از چه چیزی ساخته می‌شود. این‌ها قطعات ساختمانی طـرح نامیده می‌شوند زیرا همراه با هم به طرح زندگی می‌بخشند و تماشای آن را زببا می‌کنند.

مترجم: شبکه مترجمین ایران

منبع: www.buzzle.com