نشست تخصصی طراحی گرافیک و تصویرگری کتاب کودک درموزه‌ی گرافیک ایران

درراستای برگزاری نمایشگاه «با چشم‌های کودکی» نشست تخصصی طراحی گرافیک و تصویرگری کتاب کودک، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ در موزه‌ی گرافیک ایران برگزار خواهد شد.

در این نشست مصطفی رحمان‌دوست با محوریت؛ «داستان و شعر کودک»، ابوالفضل همتی آهویی با موضوع؛ «سیر تولید و تحول کتاب کودک با تمرکز بر تصویرسازی دهه‌ی شصت» و بهرام کلهرنیا درباره‌ی؛ «مجموعه اثرات تصویرگری کتاب کودک بر روزگار و جامعه» سخنرانی خواهند داشت.
موزه‌ی گرافیک ایران بستری برای توجه و گفت‌گو درباره‌ی طراحی گرافیک است. این موزه به نشانی، بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، بلوار استقلال، خیابان توحید شمالی، محوطهی پارک پلیس جای دارد. شرکت برای عموم علاقمندان در این نشست آزاد است
منبع : روزرنگ

 

در این نشست مصطفی رحمان‌دوست با محوریت؛ «داستان و شعر کودک»، ابوالفضل همتی آهویی با موضوع؛ «سیر تولید و تحول کتاب کودک با تمرکز بر تصویرسازی دهه‌ی شصت» و بهرام کلهرنیا درباره‌ی؛ «مجموعه اثرات تصویرگری کتاب کودک بر روزگار و جامعه» سخنرانی خواهند داشت.
موزه‌ی گرافیک ایران بستری برای توجه و گفت‌گو درباره‌ی طراحی گرافیک است. این موزه به نشانی، بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، بلوار استقلال، خیابان توحید شمالی، محوطهی پارک پلیس جای دارد. شرکت برای عموم علاقمندان در این نشست آزاد است
منبع : روزرنگ

 

در این نشست مصطفی رحمان‌دوست با محوریت؛ «داستان و شعر کودک»، ابوالفضل همتی آهویی با موضوع؛ «سیر تولید و تحول کتاب کودک با تمرکز بر تصویرسازی دهه‌ی شصت» و بهرام کلهرنیا درباره‌ی؛ «مجموعه اثرات تصویرگری کتاب کودک بر روزگار و جامعه» سخنرانی خواهند داشت.
موزه‌ی گرافیک ایران بستری برای توجه و گفت‌گو درباره‌ی طراحی گرافیک است. این موزه به نشانی، بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، بلوار استقلال، خیابان توحید شمالی، محوطهی پارک پلیس جای دارد. شرکت برای عموم علاقمندان در این نشست آزاد است
منبع : روزرنگ